Teatro Real
Acto IV: "Niun mi tema"
Otello (Gregory Kunde)
Latest clips